Ανακοίνωση θέσεων Δ.Π. στις ΑΕΑ

Page
1
/2
Page 1 of 2

ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Μαρούσι, 8-8-2017

Αρ. πρωτ. Φ.122.1/96/134586/Ζ2

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ. : Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

ΘΕΜΑ: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές

Ακαδημίες της χώρας».

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 8, 9, 10, 11 και 31 του ν.3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής

Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α 14),

2. Tου άρθρου 14 παρ. 2 περ. β του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α ́28), όπως ισχύει.

3. Του ν.2431/96 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»

(ΦΕΚ Α' 175).

4. Tου ν.4263/2014 (ΦΕΚ Α’ 117) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»

5. Του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

(ΦΕΚ 98 Α ́).

6. Του π.δ.134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας

του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (ΦΕΚ Α’ 132)

7. Tου π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181), όπως

ισχύει.

8. Tου π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).

9. Tο π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α ́210).

10. Την αριθμ. 9916/Β1/26-1-2007 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την διαδικασία προκήρυξης-πλήρωσης των θέσεων του

διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών» (ΦΕΚ Β ́103),

11. Tην υπ ́αριθμ.33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Α’ 280 ), όπως ισχύει.

12. Tην υπ ́αριθμ.29/29-12-2016 Π.Υ.Σ. {Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή

διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»} (ΦΕΚ Α’ 243).

13. Tην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./79/8417π.ε./21-6-2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1

του άρθρου 2 της με αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ. «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης

τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ για τις Ανώτατες

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Χώρας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)».

14. Tην αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης του έργου των Α.Ε.Α..

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες:Π.Λινάρδος

Τ.Μητροπούλου

Τηλέφωνο: 210-3443238

210-3443242

FAX: 210-3442314

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Page 1 of 2
Page 2 of 2

ΑΔΑ:

[2]

Αποφασίζουμε

Α. Την κατανομή τεσσάρων (4) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στις Ανώτατες

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ / ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή :

1. Γραφείο κ.Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα

3. Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

4. Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών , Τμήμα Β ́

5. Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήμα Α ́

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 1

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

1

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς

Ιωαννίνων 1

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

1

ΣΥΝΟΛΟ 4
Page 2 of 2
Page 1 of 2